Sociální služby jako součást našeho život

Sociální služby jsou součástí našeho života, pokud se v něm objeví nějaký problém. Třeba když máme problémy s penězi, žena se ocitne sama s dítětem bez bydlení a prostředků, senior potřebuje podporu v domácnosti nebo naopak už v domácnosti nemůže zůstat sám… Všechny tyto problémy můžeme řešit za pomoci sociálních služeb, které nám poskytnou jak psychickou, tak mnohdy i lidskou a právní pomoc. V následujícím textu popíšu alespoň některé z nich.

vozík Sopur

Sociální služby pro rodiče a děti jsou v naší republice poměrně hodně rozšířené. Jedná se o různé neziskové organizace určené pro děti, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a azylové domy. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou vlastně takové speciální herny, otevřené především v odpoledních hodinách, kam děti mohou docházet. V těchto centrech probíhá také program pro děti, doučování, dopomoc s úkoly a také sociální poradenství. Tato centra se většinou nachází v místech, kde je větší koncentrace dětí ze sociálně slabších rodin a dále na sídlištích a v lokalitách, kde jsou děti ohrožené drogami a jinými závislostmi. Azylové domy jsou určeny pro matku či otce s dítětem v těžké životní situaci, kteří nemají kam jinam jít.
dotek prstů

Sociální služby pro osoby s mentálním postižením najdete především ve městech. Jedná se o chráněná a podporovaná bydlení, denní centra, odlehčovací služby, týdenní stacionáře a tak dále. Všechny tyto instituce mají za cíl především pomoci těmto lidem žít plnohodnotný život s co nejmenší dopomocí společnosti. Cílem těchto sociálních služeb tedy není vytvářet v osobách s mentálním postižením nadále závislost na sociální službě, nebo rodině. Právě naopak, je podporovat v co největší samostatnosti.
masáž dlaně

Sociální služby pro seniory také v naší republice nejsou problémem. Senioři mohou využívat třeba terénní služby, osobní asistenci, podporované bydlení, chráněné bydlení, nebo domov pro seniory. Domovy pro seniory jsou u nás asi nejznámější, ale jedná se o ne zrovna vhodnou formu sociální služby pro seniory. Mnohem vhodnější je podporovat péči o seniora v domácím prostředí za pomoci terénní služby a rodiny.